נוהל תמיכה של החטיבה להתיישבות בנושאי יזמות עסקית - לשנת 18/2017

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל תמיכה (לפרסום) בנושאי יזמות עסקית - 18.7.2018

ההסתדרות הציונית העולמית - החטיבה להתיישבות מודיעה על האפשרות לקבל תמיכות לפעילויות בנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי,

הפעולות הנתמכות בתחום היזמות העסקית : מיועדות ליזמות, בהתיישבות הכפרית, במגוון תחומי התעסוקה הבאים: חקלאות, תיירות, לרבות תיירות כפרית וחקלאית, מסחר, מלאכה, תעשייה זעירה ושירותים והן כוללות: איתור היזמים, סיוע בהכנת תכניות עסקיות, ליווי התכנית העסקית ומימושה, לרבות סיוע בהשקעה פיזית לביצוע היוזמה העסקית

התמיכה מיועדת לפרט ולישוב/אגודה ובכלל זה ליוזמות בעלות השפעה על יצירת מקורות תעסוקה ופרנסה למתיישבי האזור:

תמיכה ברמת הפרט - התמיכה מיועדת ליזם המתיישב בישוב או באזור אשר למיזם העסקי כלכלי שלו תהיה תרומה ליצירת מקומות תעסוקה ופרנסה בישוב ובאזור (בין במישרין ובין בעקיפין)

תמיכה ברמת הישוב התמיכה מיועדת לישוב/אגודה המבקשים לפתח יזמות עסקית כלכלית אשר תהא בה תרומה ליצירת מקורות הכנסה לאגודה, לצורך אחזקת הפעילות הכלכלית, חברתית ומוניציפלית של הישוב וכן, כדי ליצור מקורות תעסוקה ופרנסה למתיישבי הישוב ובאזור אשר יאפשרו צמיחה דמוגרפית ויצירת איתנות חברתית וכלכלית לישוב ולאזור

מצורף בזאת הנוהל

נוהל זה מפורסם גם באתר החטיבה להתיישבות: il.org.hityashvut.www ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר: il.gov.moag.www

להסברים ובירורים נוספים ניתן לפנות ישירות גם לרונית גמליאל במייל- ronitgamliel@gmail.com

בהצלחה